Szakterületek

Szakmai tapasztalatok

Stabil és megbízható gyakorlat

a./ a polgári jog területén

-a gazdasági életben és magánszférában felmerülő szerződések elkészítése, ellenjegyzése és jogi véleményezése (pl. adásvétel, lízing, bérlet, megbízás, vállalkozás, kereskedelmi képviselet, vagyonjogi megállapodás stb.)

- kártérítési jog, sérelemdíjak: személyhez fűződő jogok megsértése megsértése miatti személyiségi perek jogsértés megállapítása, elégtétel adása, vagyoni kártérítés illetve sérelemdíj érvényesítése érdekében  (sérelemdíj-igény érvényesítés többek között jó hírnévhez és becsülethez való jog sérelme, testi épség sérelme és egészségkárosodás, szomszédban zajló, szükségtelen zavarást megvalósító építkezések, képmáshoz és hangfelvételhez való jog megsértése miatt, állami, közigazgatási szervek, rendvédelmi szervek, bíróságok, ügyészségek, közjegyzők és végrehajtók által közhatalom gyakorlásával okozott károk miatti kárigények érvényesítése a károk jóvátétele érdekében)

-szabadalmi és védjegyjog,

-ingatlanjog (új vagy használt lakások, házak, egyéb ingatlanok adásvétele, ajándékozása, cseréje, tartási és életjáradéki szerződések, ingatlannal kapcsolatos minden polgári jogi ügylet,  új építésű lakásprojektek és egyéb ingatlanfejlesztések teljes jogi támogatása, társasház alapítás, társasházi alapító okirat módosítása, telekalakítás, szolgalmi jogi megállapodások stb.)

- egyesület, illetve alapítvány alapítása, képviselete

-öröklési jog ( végrendeletek, hagyatéki ügyek, öröklési szerződések, öröklési jogviták)

-családi jog (vagyonmegosztási ügyek, bontóperek, szülői felügyeleti perek, illetve ezekhez szükséges egyezségi megállapodások, gyámhatósági ügyek)

b./ a gazdasági és fogyasztóvédelmi jog területén 

-társasági jog (bt, kkt, kft, zrt, nonprofit társaság alapítás, alapító okirat módosítás, tőkefelemelés és -leszállítás, kizárás, üzletrész árverezés, átalakulások ) és cégjog ( alapítási és változásbejegyzési eljárások )

-gazdasági társaságok működésével kapcsolatos teljes körű, minden jogterületet érintő ügyek ellátása egyedi megállapodás illetve tartós megbízás keretein belül, különösen szerződések kidolgozása, véleményezése, módosítása, szerződések teljesítésével kapcsolatos tanácsadás, jogi képviselet jogvitákban, kinnlevőségek érvényesítése, törekedve az ügyek egyezségkötéssel történő lezárására, munkajogi ügyek teljes körű ellátása ( munkaszerződések és egyéb munkaviszonyra vonatkozó okiratok elkészítése, munkaügyi jogvitákban képviselet ), közigazgatási szervekkel kapcsolatos jogi ügyek intézése,

- versenyjogi ügyek: a tisztességtelen piaci magatartást tilalmába ütköző versenytársi magatartások miatti versenyjogi igények (pl. kártérítés) érvényesítése

-biztosítási ügyek: ingatlan-biztosításból és gépjármű felelősségbiztosításból, illetve vagyonbiztosításból fakadó ügyek teljes körű intézése
-fogyasztóvédelmi és szavatossági, jótállási jogi ügyek: igényérvényesítés hitelintézetekkel, közműszolgáltatókkal és más szolgáltatást nyújtókkal, illetve  termékértékesítést végzőkkel szemben fogyasztóvédelmi szabályok megszegése, illetve hibás teljesítés miatt, szavatossági és jótállási igények érvényesítése

c./büntető és szabálysértési jog területén

-védelem ellátása büntető ügyekben, különösen  testi épség és az egészség elleni bűncselekmények, gazdasági, közlekedési, szabadság, emberi méltóság és egyes alapvető jogok elleni, köznyugalom elleni bűncselekmények, állam elleni bűncselekmények, szellemi tulajdonjog elleni bűncselekmények,

-védelem ellátása szabálysértési ügyekben, különösen emberi méltóság, személyi szabadság és közrend elleni szabálysértések

-sértetti képviselet büntető és szabálysértési ügyekben

- képviselet közvetítői eljárásokban

- képviselet kegyelmi eljárásokban

- letartóztatás, bűnügyi felügyelet és szabálysértési ügyek kapcsán elszenvedett szabadság korlátozás miatti kártalanítási ügyek

d./nemzetközi és EU jog
-kártérítési ügyek képviselete az Emberi Jogok  Európai Bírósága ( székhely: Strasbourg ) előtt, különösen a bírósági eljárások elhúzódása, tisztességes eljárás követelményeinek megsértése,  védelemhez fűződő jog sérelme, személyes szabadság illetve alapvető politikai szabadság jogok korlátozása miatti ügyek
-nemzetközi magánjogi ügyek, különösen biztosítási ügyek, hagyatéki ügyek, nemzetközi elemet tartalmazó szerződéses jogviszonyok

e./ a polgári eljárásjog területén 

-gazdasági perek

-kártérítési perek

- személyiségi perek

- szomszédjogi perek

- tulajdoni perek (pl. tulajdonjog megállapítási, közös tulajdon megszüntetési perek)

- kötelmi jogi perek (pl. szerződés-érvénytelenségi perek)

- versenyjogi perek

-alkotmányjogi panaszos eljárások

-közigazgatási perek

-fizetési meghagyásos eljárás,

-végrehajtási ügyek

- felszámolási ügyek

Alapvetően egyezséggel törekszem lezárni a jogvitákat, egyezségkötésre kiemelkedő arányban sor is kerül a részvételemmel folyó jogvitás ügyekben.

A legtöbb jogvitás ügyben érdemes és ajánlott megfontolni az ésszerű keretek közötti egyezségkötés lehetőségét , tekintettel arra, hogy a rendes bíróságok előtti peres eljárások időtartama – ha fellebbezésre is sor kerül – Budapesten átlagosan eléri a két évet. Az elhúzódó per végére pedig az esetek jelentős részében a keresetnek megfelelően marasztalt alperes – kihasználva az időt – a tartozás fedezetét biztosító vagyonát részben vagy teljes egészében elvonhatja, így végső soron az adott esetben teljesen jogos és megalapozott követeléssel fellépő felperes a végrehajtás során képtelen behajtani a követelését, amely persze időközben jelentősen felduzzad a peres eljárás és végrehajtás nem elhanyagolható költségeivel.

Természetesen vannak olyan esetek, amikor a tiszta és egyértelmű jogalap, illetve stabilan fizetőképes kötelezett esetén nem mindig érdemes a jogos követelésből akár csak egy csekély részt is elengedni, de a jogvitás ügyek többségében mégis sokkal kifizetődőbb egy ésszerű perelhárító vagy perbeli egyezség megkötése. Minden esetben alaposan kell mérlegelni az összes körülményt, mielőtt bírósági igényérvényesítésre kerül sor.

f./a közigazgatási jog területén
-ingatlan-nyilvántartási eljárások
-adóhatósági eljárások
-illetékügyek
-építéshatósági ügyek
-kisajátítási ügyek

g./ a munkajog területén

-munkaviszonnyal, közalkalmazotti, illetve közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos jogi ügyek megoldása, jogi tanácsadás

-munkaviszonnyal, közalkalmazotti, illetve közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos jogviták (különösen jogviszony megszüntetésével és károkozással kapcsolatos jogviták)